လေရာင္က်ဴးရင့္


စာေရးဆရာ = => လေရာင္က်ဴးရင့္
စာအုပ္အမည္ = => ပန္းႏုေရာင္သက္တမ္း