" ဘဝအက်ဥ္းသား "

စာေရးဆရာ = => ဦးေရႊေအာင္

စာအုပ္အမည္ = => " ဘဝအက်ဥ္းသား "