" ဘဝအမွတ္တရတစ္ခု "

 
စာေရးဆရာ = =>  ေဆြမင္း-ဓနုျဖဴ

စာအုပ္အမည္ = => " ဘဝအမွတ္တရတစ္ခု "