" ဖူးစာရွင္ကိုေရြးေတာ့မည္ "

https://scontent.frgn1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/17918013_422309174788585_4696091822069267984_o.jpg?_nc_eui2=v1%3AAeF8lYiQEfj2MZgWocBTISK-9Ii8Ldk6BL9APlu52kB12FpohPiJrhTxopjdoVB7PID32pGPZ6U6hDZ2l4A61cg7axnN1DHqRYCA-CdUHDt5Sg&_nc_pt=1&oh=5cce886890c120cbb7377efe45450e06&oe=5ADB77BC
စာေရးဆရာ = => ? - ?

စာအုပ္အမည္ = => " ဖူးစာရွင္ကိုေရြးေတာ့မည္ "