"မိန္းမလွအမုန္း "

 
စာေရးဆရာ = => " - "

စာအုပ္အမည္ = => "မိန္းမလွအမုန္း "