"လက္ေတြ႔အသံုးခ် ရုပ္သံတည္းျဖတ္နည္းမ်ား "


စာေရးဆရာ = => Aung Lin ( B.E Electronic )

စာအုပ္အမည္ = =>  "လက္ေတြ႔အသံုးခ် ရုပ္သံတည္းျဖတ္နည္းမ်ား "