" အိုင္ဒီယာအက္ေဆး "


စာေရးဆရာ = => ေနဝင္းျမင့္

စာအုပ္အမည္ = => " အိုင္ဒီယာအက္ေဆး "