မ " တတ္ပါ႔ "


စာေရးဆရာ = => မင္းသိခၤ

စာအုပ္အမည္ = => မ " တတ္ပါ႔ "