" အဆင့္ျမင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ဓာတ္ပံုပညာ "


စာေရးဆရာ = => တကၠသိုလ္ စိုးဝင္း

စာအုပ္အမည္ = => " အဆင့္ျမင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ ဓာတ္ပံုပညာ "