" ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓါတ္ မ်ဳိးေစ့ခ်ခဲ႔သူ "


စာေရးဆရာ = => ဗမာ့ေခတ္ ဦးဘရင္ ေရးသည္။

စာအုပ္အမည္ = => " ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမ လြတ္လပ္ေရး စိတ္ဓါတ္ မ်ဳိးေစ့ခ်ခဲ႔သူ "