" လူသံုးပစၥည္းေရာင္းဝယ္သူမ်ားနွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား '"


စာေရးဆရာ = => ေဖျမင့္

စာအုပ္အမည္ = => " လူသံုးပစၥည္းေရာင္းဝယ္သူမ်ားနွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား '"