" ကင္းဝန္မင္းႀကီး ျပင္သစ္နိုင္ငံသြား ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း "


စာေရးဆရာ = => ? ?

စာအုပ္အမည္ = => " ကင္းဝန္မင္းႀကီး ျပင္သစ္နိုင္ငံသြား ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း "