" တပ္မေတာ္သံုးကြန္ပ်ဴတာလက္စြဲ "


စာေရးဆရာ = => ? _ ?

စာအုပ္အမည္ = => " တပ္မေတာ္သံုးကြန္ပ်ဴတာလက္စြဲ "