" ရီတန္းေအာ့ဖ္ ဘီလူး "


စာေရးဆရာ = => အႀကည္ေတာ္

စာအုပ္အမည္ = => " ရီတန္းေအာ့ဖ္ ဘီလူး "