" ကမ႓ာကိုိကုိင္လႈပ္သူမ်ား "


စာေရးဆရာ = => ဒဂုန္ေရႊမ်ွ်ား

စာအုပ္အမည္ = => " ကမ႓ာကိုိကုိင္လႈပ္သူမ်ား "