" ရင္မွဆင္းေသာျမစ္တစ္ဆင္း "


စာေရးဆရာ = => ညႊန္႔ေဝ(ကသာ)

စာအုပ္အမည္ = => " ရင္မွဆင္းေသာျမစ္တစ္ဆင္း "