" ဂ်ီေဟာသူ "


စာေရးဆရာ = => မစႏၵာ

စာအုပ္အမည္ = => " ဂ်ီေဟာသူ "