" ကြ်န္ေတာ္နွင့္ႀကယ္မျမင္လမျမင္ေလာကဓံ "


စာေရးဆရာ = => တာရာမင္းေဝ

စာအုပ္အမည္ = => " ကြ်န္ေတာ္နွင့္ႀကယ္မျမင္လမျမင္ေလာကဓံ "