" ကြ်န္ေတာ္နွင့္ဧဒင္ကေခ်သည္ "


စာေရးဆရာ = => တာရာမင္းေဝ

စာအုပ္အမည္ = =>  " ကြ်န္ေတာ္နွင့္ဧဒင္ကေခ်သည္ "