" ပင္လယ္နွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား "


စာေရးဆရာ = => ဂ်ဴး

စာအုပ္အမည္ = => " ပင္လယ္နွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား "