" ႏွလံုးသားထဲႀကြက္ဝင္ေနသည္… "


စာေရးဆရာ = => နီကိုရဲ

စာအုပ္အမည္ = => " ႏွလံုးသားထဲႀကြက္ဝင္ေနသည္… "