စာေရးဆရာ = => မင္းပုည

စာအုပ္အမည္ = => လမ္းမေတာ္ဖိုးတုတိ