" နံနက္(၃) နာရီ "


စာေရးဆရာ = => ေဆာင္းဝင္းလတ္

စာအုပ္အမည္ = => " နံနက္(၃) နာရီ "