" ကမ႓ာေျမရဲ႕ခ်စ္သူ "


စာေရးဆရာ = => ဂ်ဴး

စာအုပ္အမည္ = => " ကမ႓ာေျမရဲ႕ခ်စ္သူ "