" နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္နဲ႔ရင္လြဲသူ "


စာေရးဆရာ = => နီကိုရဲ

စာအုပ္အမည္ = => " နတ္ဆိုးတစ္ေကာင္နဲ႔ရင္လြဲသူ "