" တန္ခူးေလနွင့္ေလ်ာေတာ့သည္ "


စာေရးဆရာ = => တကၠသိုလ္ဘုန္းနိုင္ 

စာအုပ္အမည္ = => " တန္ခူးေလနွင့္ေလ်ာေတာ့သည္ "