" တာေတ စေနသား "


စာေရးဆရာ = => ဦးႏု

စာအုပ္အမည္ = => " တာေတ စေနသား "