" ေအာင္ေျမ "


စာေရးဆရာ = => အႀကည္ေတာ္

စာအုပ္အမည္ = => " ေအာင္ေျမ "