" သေဘၤာသားေယာက္ ဟာသဝတၳဳတိုမ်ား "


စာေရးဆရာ = => ေသာ္တာေဆြ

စာအုပ္အမည္ = => " သေဘၤာသားေယာက္ ဟာသဝတၳဳတိုမ်ား "