" လူသစ္ပင္ "


စာေရးဆရာ = => ဒဂုန္ေရႊမွ်ား 

စာအုပ္အမည္ = => " လူသစ္ပင္ "