" ကြ်န္ုပ္နွင့္မိန္းမနိုင္နည္း "


စာေရးဆရာ = => ေဆြမင္း ( ဓႏုျဖဴ )

စာအုပ္အမည္ = => " ကြ်န္ုပ္နွင့္မိန္းမနိုင္နည္း "