" တပ္မ်ဴိးညာႏြဲ႕ေသြမဖယ္ ဝိုးပါနဲ႔ေမရယ္ "


စာေရးဆရာ = => ႏြမ္ဂ်ာသိုင္း

စာအုပ္အမည္ = =>  " တပ္မ်ဴိးညာႏြဲ႕ေသြမဖယ္ ဝိုးပါနဲ႔ေမရယ္ "