" ဇြတ္ "


စာေရးဆရာ = => နီက္ိုရဲ

စာအုပ္အမည္ = =>  " ဇြတ္  "