" ဘြေႏၱာႀကက္သူခိုး "


စာေရးဆရာ = => ေသာ္တာေဆြ

စာအုပ္အမည္ = => " ဘြေႏၱာႀကက္သူခိုး "