" အီဂ်စ္ဘုရင္မာယာရွင္ "စာေရးဆရာ = => ဒဂုန္ေရႊမ်ား

စာအုပ္အမည္ = => " အီဂ်စ္ဘုရင္မာယာရွင္ "