" ဘရန္ဒီတစ္ပုလင္း "


စာေရးဆရာ = => ေသာ္တာေဆြ

စာအုပ္အမည္ = => " ဘရန္ဒီတစ္ပုလင္း "