" ဂ်ဳလိယက္ဆီဆာ "


စာေရးဆရာ = => မန္းတင္

စာအုပ္အမည္ = => " ဂ်ဳလိယက္ဆီဆာ "