" သမိန္ေပါသြပ္ဟင္းေလးအိုးႀကီး "


စာေရးဆရာ = => ကာတြန္းေမာင္ဝဏၰ

စာအုပ္အမည္ = =>  " သမိန္ေပါသြပ္ဟင္းေလးအိုးႀကီး "