" သူတို႔အျမင္ သူတို႔အေတြး "


စာေရးဆရာ = => ပါရဂူ

စာအုပ္အမည္ = => " သူတို႔အျမင္ သူတို႔အေတြး "