" ငလ်င္ဗံုးႀကဲခဲ႔စဥ္ကနွင့္အျခားေလေႀကာင္းဝတၳဳတိုမ်ား "


စာေရးဆရာ = => ဦးလွဝင္း ( ေလသူရဲတစ္ဦး )

စာအုပ္အမည္ = => " ငလ်င္ဗံုးႀကဲခဲ႔စဥ္ကနွင့္အျခားေလေႀကာင္းဝတၳဳတိုမ်ား "