" ေက်ာက္ျဖဳံးေက်ာ္ႀကီး "


စာေရးဆရာ = => ေသာ္တာေဆြ 

စာအုပ္အမည္ = => " ေက်ာက္ျဖဳံးေက်ာ္ႀကီး "