" ကြန္ပ်ဴတာမွျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းနည္း "


စာေရးဆရာ = => ဥာဏ္ႀကြယ္

စာအုပ္အမည္ = => " ကြန္ပ်ဴတာမွျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းနည္း "