" သမိန္ေပါသြယ္ ရတနာ "


စာေရးဆရာ = => ကာတြန္းေမာင္ဝဏၰ

စာအုပ္အမည္ = => " သမိန္ေပါသြယ္ ရတနာ "