" စာမရိိီသို႔ ထူးထူုးျခား "


စာေရးဆရာ = => ခ်စ္ဦးညိဳ

စာအုပ္အမည္ = => " စာမရိီသို႔ ထူးထူးျခား "