" ဤလူ႔ျပည္ "


စာေရးဆရာ = => ေသာ္တာေဆြ

စာအုပ္အမည္ = => " ဤလူ႔ျပည္ "