" ညမဖတ္ရ (သို႔မဟုတ္) ေသြးစုပ္ေရာဂါ "


စာေရးဆရာ = => ဒဂုန္ေရႊမွ်ား

စာအုပ္အမည္ = => " ညမဖတ္ရ (သို႔မဟုတ္) ေသြးစုပ္ေရာဂါ "