အခ်စ္ႏွင့္ကႀကိဳး


စာေရးဆရာ = => ပုညခင္

စာအုပ္အမည္ = => အခ်စ္ႏွင့္ကႀကိဳး