" စုိမွာဆိုးလ္ုိ႔မိုးမိတယ္ "


စာေရးဆရာ = => မင္းခိုက္စိုးစန္

စာအုပ္အမည္ = => " စုိမွာဆိုးလ္ုိ႔မိုးမိတယ္ "