" ကေလးအေတြးအက္ေဆး "


စာေရးဆရာ = => မင္းခိိုက္စိုးစန္

စာအုပ္အမည္ = =>  " ကေလးအေတြးအက္ေဆး "