" ၁၉၈၈ - ၂၀၀၂ ျမန္မာနိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ထူးျခားမႈ ရက္စြဲမွတ္တမ္းမ်ား "


စာေရးဆရာ = => ?_?_?

စာအုပ္အမည္ = => " ၁၉၈၈ - ၂၀၀၂ ျမန္မာနိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ ထူးျခားမႈ ရက္စြဲမွတ္တမ္းမ်ား "